Co-books-Collaborateure in Kassel

Co-books & Co
Rod Summers + Jürgen O. Olbrich & Collaborateure

20 Jah­re Kunsttempel
40 Jah­re Zu­sam­men­ar­beit R. Sum­mers + J.O. Ol­brich & 20 Künstler
Kunst­tem­pel 24.5.–30.6.2019
Ar­beits­si­tua­ti­on Mo. 20. bis Do. 23. Mai / 11 bis 17 Uhr
Aus­stel­lungs­er­öff­nung Do. 23. Mai / 19 Uhr
Öff­nungs­zei­ten Fr. bis So. / 15 bis 18 Uhr

An­na Bana­na (CAN), Vit­to­re Ba­ro­ni (I), Carl Chew (USA), Jo­han Ever­a­ers (NL), Max Chris­ti­an Gra­eff (D), Wolf­gang Hain­ke (D), Ro­bert Hirsch (USA), Mar­tin La Ro­che (RCH), Hans Lem­men (NL), Jac­que­line Mach­a­do de Sou­za (BRA), Ger­hard Meer­wein (D), Ás­ta Olafs­dót­tir (ISL), Che­ryl Penn (SA), The Ra­pid Pu­blis­her (D), An­dré Ro­bèr (F), Gün­ther Ruch (CH), Mat­thi­as Schamp (D), Lin­da Schwarz (D), Her­bert Wim­mer (A), Pe­ti Wis­ke­mann (CH)

Es er­scheint ei­ne Dokumentation.
kunst­tem­pel Fried­rich-Ebert-Str. 177 • 34119 Kassel
www .kunsttempel.net