Volltext-Suche Erweiterte Suche Neue Einträge Aktuell

WHAT ARE ARTIST'S BOOKS?

Hubert Kretschmer

Artist's books are those conceived by one or several artists as an independent work of art, presenting in multiple form a complete package of information to a wide audience at a relatively low price.

The content of the book is its message.

A more special form of the art book is the "object" book. Here, the basic codex form of the book is maintained, while materials, size, form and binding methods can be varied. The tactile experience of such, books is often more important than the verbal content, giving this form a more international character than the written book.

The total book is the message.

Most widely removed from the book is the "book object". Here we are dealing with a physical work based on the book as a theme, an exploration of format, variations of archaic pre-book forms and changes in modern book formats that reduce the functional values of the book.

The book's form is the message.

Aus Llibres d'artista / Artist's Books, Metronòm 1981

QUÈ SÓN ELS LLIBRES D’ARTISTA?

Hubert Kretschmer

Els llibres d'artista són aquells concebuts per un o més artistes com una obra d'art independent i que presenten en múltiples formes, un recull molt complet d’informació, a una audiència molt àmplia i a un preu relativament baix.

EI contingut del llibre és el seu missatge.

Una forma més especial de llibre d'art és el llibre?objecte. Aquí, el codi forma bàsic del llibre es manté, mentre materials, mides, forma i mètodes d'enquadernació poden variar. L'experiència tàctil d'aquests llibres és sovint més important que el coritingut verbal, donant?los?hi aquesta forma un caràcter més internacional que el del llibre escrit.

El Ilibre en la seva totalitat és el missatge.

Més allunyat del llibre està el "llibre?objecte". En aquest punt estem tractant amb una obra física basada en el llibre com a tema, amb una investigació sobre el format, amb variacions sobre formes arcaiques de pre?llibres i amb canvis en els formats del llibre modern que minven la vàlua funcional del llibre.

La forma del llibre es el missatge.

Aus Llibres d'artista / Artist's Books, Metronòm 1981